اصول بدیهی بهائیت را که از واجبات این فرقه است در12 قسم معرفی شده است؛ از جمله حقیقت جویی، گزینش زبان، ترک همه تعصب ها، تساوی حقوق زن و مرد و.... این تعالیم را عبدالبها با الهام ازافکار نویی که در اروپا وامریکا پدید آمده بود، تنظیم کرد! با راسخون همراه باشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
تعالیم 12 گانه بهائیت

تعالیم دوازده گانه بهایی

اصول بدیهی بهائیت راکه از فرائض( واجبات) این فرقه است در12قسم معرفی می شود:
1- حقیقت جویی( تحری حقیقت)
2- گزینش زبان ( جدا از زبان مادری) وخط جهانی برای برقراری ارتباط ( با عموم مردم ومذاهب جهت تبلیغ وگرایش به بهائیت)
3- ترک تمام تعصب ها.
4- تساوی حقوق زن ومرد.
5- صلح عمومی.
6- تعدیل معیشت همگانی ورفع مشکلات اقتصادی.
7- جهان بشری محتاج نفثات روح القدس است.
8- تعلیم وتربیت عمومی واجباری.
9- تشکیل دادگاه کبری بین المللی.
10- وحدت عالم انسانی.
11- دین باید سبب الفت ومحبت باشد.
12- دین باید مطابق علم وعقل باشد.

این تعالیم را عبدالبها (عباس افندی) با الهام از افکارنویی که در اروپا و امریکا پدید آمده بود و نیز برخی از گفتار هیکل مبارک ( بها) تنظیم نمود. او به کمپانی لوح سازی حیفا دستور داد الواحی با نام حسین علی( بها) ساخته ودرآن اشاراتی به تعالیم 12گانه بهائیت نماید.(حقیقت آنست که همه این تعالیم ازدیگران گرفته شده وابداع بهائیت نیست بلکه نمادی توخالی از این مذهب است وبسیاری از رفتار و کردار آنها و حتی گفتار رهبران بهائیت مخالف ومتضاد با این تعالیم است. این تعالیم به عنوان ابزاری برای پوشاندن چهره واقعی این فرقه است که خیلی از افراد گول ظاهر آن را می خورند.)
 

اداره جوامع بهائی

محفل روحانی محلی در هر شهری از یک گروه 9نفره انتخاب می شود بدین صورت که این اعضا 9نفره بدون کاندیدا شدن و تبلیغات با رای مخفی انتخاب می شوند.یعنی هر کس 9را که به نظر خودش شرایط بهتری دارد برای قرار گرفتن در قالب تشکیلات انتخاب می کند. و هیچکس حتی زن و شوهر از رای یکدیگر مطلع نمی شوند. 9نفری که رای بالاتری می آورند بدون حد نصاب به عنوان اعضای محفل محلی انتخاب می شوند تا تصمیمات اداره جامعه بهائی را اخذ نمایند.(این گونه انتخابات اگر نقص نداشته باشد که دارد بعید است در جایی برگزار شود زیرا هر کس می تواند به خود یا خانواده خود رای دهد و چون حد نصابی در کار نیست هرکس که خانواده و فامیل پر جمعیتی داشته باشد می تواند درجمع 9نفر قرار گیرد که در این صورت اداره جامعه بهائی بدست افراد کاربلد نمی افتد.)

نمایندگان منتخب حوزه فعالیتی این محافل اعضای محفل روحانی ملی را انتخاب می کنند.ازبین تمام افراد جامعه بهائی در هر کشور اعضای محفل همان کشور انتخاب می شود.واعضای بیت العدل اعظم که صدر محافل است توسط اعضای محافل ملی انتخاب می شوند.اعضای محافل محلی و ملی می توانند مذکر یا مؤنث باشند اما در محفل بیت العدل فقط باید مردان حضور داشته باشند( قابل توجه اصل 4تساوی حقوق مرد وزن)که این قانون کتاب اقدس است.

بیت العدل هم اکنون در شهر حیفای فلسطین ( اسرائیل غاصب) محل تبعید بها وخانواده اوست که مدت طولانی در آنجا زندانی بودند.