《هوالله》

خداوندا مهربانا کریما رحیما ما بندگان آستان توئیم و جمیع در ظلّ وحدانیت توآفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و ابر عنایتت بر کلّ می بارد الطاف شامل کلّ است و فضلت رازق کلّ جمیع را محافظه فرمائی و کلّ را بنظر مکرمت منظور داری، ای پروردگار الطاف بی پایان شامل کن نور هدایت برافروز چشمها را روشن کن دلها را سرور ابدی بخش نفوس را روح تازه ده و حیات ابدیه احسان فرما ابواب عرفان بگشا نور ایمان تابان نما در ظلّ عنایتت کلّ را متحد کن و جمیع را متّفق فرما تا جمیع انوار یک شمس شوند امواج یک دریا گردند اثمار یک شجر شوند از یک چشمه نوشند از یک نسیم به اهتزاز آیند از یک انوار اقتباس نمایند توئی دهنده و بخشنده و توانا. ع ع