《هوالله》

ای خداوند، روحی در دلها بدم که همدم تو گردند و شوقی در قلوب بینداز که بذکر تو دمساز شوند جانها را شور و ولهی ده و دلها را وجد و طربی بخش که هر دم روحی تازه یابند و بسروری بی اندازه رسند ای خداوند مهربان یاران را روح و ریحان بخش و تائیدی آسمانی فرما تا تشنگان را سلسبیل هدایت دهند و گمگشتگان را بسبیل عنایت دلالت کنند توئی مقتدر و توانا و شنونده و بینا.
ع ع