دعای صبحگاهی

حضرت عبدالبهاء میفرمایند دعا و مناجات مکالمه با خداوند است.

هُو اللّه
ای پروردگار گنه کارم و تو آمرزگار قاصرم و تو غافر در ظلمت عصيانم و تو نور غفران پس ای خداوند مهربان خطا ببخش عطا بده گناه بيامرز پناه عطا کن در چشمه ايّوب غوطه ده و از جميع علل و امراض شفا بخش پاک و مقدّس کن و از فيض تقديس نصيب عطا فرما تا حزن و اندوه زائل گردد و فرح و سرور حاصل شود يأس مبدّل به اميد گردد و خوف منقلب به رجا توئی عفوّ و غفور و توئی بخشنده و مهربان. ع ع

مجموعه مناجات ها- مطبوعات امری آلمان، صفحه ۲۹۲