《هوالله》

ای متوجه اِلی الله دیده به ملکوت غیب جبروت باز کن و به این مناجات آغاز نیاز کن که ای مهربان تو ستر کن و بپوش، خطا از ما عطا از تو جفا از ما وفا از تو گناه از ما پناه از تو بیماری از ما شفا از تو بپوش و بیامرز وفا کن پناه ده شفا بخش. ع ع

مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء