ای پروردگار من، ای صاحب جلال و بخشش، تو را به اسمت که به آن خود را بر بندگانت شناساندی و دل‌های عارفان و قلوب مقربان را به جایگاه عزّ وحدانیت و مطلع ظهور فردانیّت خود منجذب کردی قسم می‌دهم که مرا به روزه‌ای موفق نمایی که خالصانه و از برای رضای تو باشد. ای معبود من، مرا در زُمرۀ کسانی قرار ده که بدون توجه به غیر تو و فقط برای رضای تو از شريعت و احکامت پیروی می‌کنند. شراب آن‌ها کلام مظهر امر بود و بادۀ آن‌ها ندای شیرین تو، سلسبیل آن‌ها عشق و محبت تو بود و بهشت‌شان وصال و دیدار تو، چه که آغاز و پایان و نهایت آرزو و امیدشان تو بودی.