• آشنایی با بعضی از آثار حضرت عبدالبهاء

 

خطابات و تألیفات حضرت عبدالبهاء ثمر بیش از نیم قرن فعالیت و کوشش بی‌وقفه است. حضرت عبدالبهاء پبامبر نبودند و هیچ زمان ادعای دریافت وحی به طور مستقیم از جانب پروردگار را نداشتند. اما به عنوان مرکز عهد و میثاق حضرت بهاءالله و مبیّن (مفسر رسمی) آئین بهائی، تألیفات ایشان هم تفسیر آثار بهائی و هم بخشی از بدنۀ آثار اصلی این دیانت را شکل می‌دهد.

در میان آن‌ چه از ثمرۀ بی‌نظیر سال‌ها فعالیت ایشان به انتشار رسیده است می‌توان به مکاتبات شخصی، نامه‌های عمومی، شرح و تفسیرهای موضوعی، کتاب، دعا و مناجات، شعر، مکالمات ثبت شده و خطابه های عمومی اشاره کرد. تمام افرادی که با حضرت عبدالبهاء در ارتباط قرار می‌گرفتند ایشان را نمونۀ فصاحت و صاحب سبکی مخصوص به خود می‌دانستند.