هوالله

ای يار عزيز، … تعاليم قديمه امروز کفايت ننمايد. هر دردی را درمان نگردد، هر زخمی را مرهم نشود. آن تعاليم قديمه سماويّه بسيار محبوب و مقبول است ولی عقول و افکار ترقّی نموده احتياج بتعاليم کلّيّه است و آن تعاليم بهاءالله است که جامع جميع تعاليم است. امروز هر نفس اطّلاع بر وصايا و نصايح بهاءالله يابد و الواح و کلمات و تجلّيات و اشراقات و طرازات و بشارات را بخواند ابداً از برای او شبهه نماند که اين تعاليم رزق امروز عالم انسانی است و سبب حيات ابدی است ….” انتهی

(مائده آسمانی ج ۵ ص ۹۳)